Bill Williams Oscillator cho biết những thay đổi cụ thể ở động lực thị trường, giúp xác định sức mạnh của xu hướng này, bao gồm cả những điểm hình thành và sự đảo ngược của nó.

Áp dụng

Các dấu hiệu cơ bản được được phân loại như sau:
  1. Dấu hiệu dạng đĩa. Sự kết cấu của 3 vạch trong một hàng trên đường bằng 0, 2 vạch màu đỏ và 1 vạch màu xanh lá cây, vả lại 1 vạch đỏ đầu tiên, vạch xanh thứ 3 cây – cả 2 cao hơn vạch đỏ thứ 2- là một tín hiệu mua rõ ràng, trong khi theo chiều dọc đảo ngược so với đường bằng 0 của kết cấu màu sắc đối diện sẽ cho biết một tín hiệu để bán.
  2. Dấu hiệu… Các biểu đồ giao nhau với đường bằng 0 từ khu vực tiêu cực sang tích cực (tăng trưởng) cho chúng ta một tín hiệu mua rõ ràng, trong khi việc giao nhau với đường bằng 0 từ tích cực sang vùng tiêu cực (giảm), là một tín hiệu để bán.
  3. Dấu hiệu 2 đỉnh. Chỉ báo cho tín hiệu mua khi hình thành kết cấu từ 2 hai đỉnh liên tiếp ở khu vực tiêu cực, đỉnh thứ 2 cao hơn đỉnh thứ 1. Một tín hiệu bán sẽ có kết cấu từ 2 đỉnh liên tiếp trong vùng tích cực, đỉnh thứ 2 thấp hơn đỉnh đầu tiên.

Tính toán

Oscillator Bill Williams được xem là sự khác biệt của 5 giai đoạn và 34-giai đoạn đơn giản di chuyển trung bình, được thiết lập theo các vạch giá trung bình (H + L) / 2.
Giá trung bình = (Đỉnh+Đáy)/2
AO = SMA(Giá trung bình, 5)-SMA(Giá trung bình, 34)