žROA : LN trên tổng tài sản

žROA = –LN sau thuế/–Tổng tài sản

žNhận xét: Thể hiện Cty có được quản lý tốt hay không?Có hai chỉ số phản ánh tính hiệu quả của bộ máy vận hành Cty: tỷ suất LN trên tổng tài sản (ROA) và doanh sổ bán hàng trên một nhân viên

›ROA cho ta biết Cty thu lợi bao nhiêu từ tổng số tài sản Cty sử dụng (gồm vốn CSH (vốn góp của tất cả cổ đông) và các khoản vay – nợ)

›nên tìm Cty có ROA cao hơn các Cty cùng ngành. Trung bình toàn thị trường 11,69%