Chỉ số EPS

žEPS – Thu nhập trên một CP.

EPS = –(Tổng lợi nhuận sau thuế – tổng số cổ tức của CP ưu đãi)/ Tổng số CP đang lưu hành bình quân trong kỳ

Nhận xét:

›EPS là chỉ số cho biết khả năng sinh lợi của Cty trên mỗi cổ phần của cổ đông đóng góp là bao nhiêu.

›Nếu chỉ số EPS càng cao thì nó càng cho thấy khả năng sinh lời của Cty càng lớn và ngược lại.

›So sánh chỉ số EPS qua các thời kỳ sẽ giúp chúng ta biết được tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp đang phân tích.