Relative Vigor Index – RVI

Mục đích

Relative Vigor Index – RVI được thiết kế bởi John Eilers để xác định xu hướng hiện hành. Các hành vi của chỉ báo được dựa trên ý tưởng đơn giản mà chủ yếu là các giá đóng cửa chủ yếu cao hơn giá mở cửa ở việc thị trường tăng và giảm.

Việc sử dụng

Chỉ số RVI phản ánh việc củng cố hoặc chậm trong sự chuyển biến giá (và do đó có thể được sử dụng để xác định mô hình khác / giống nhau):

  • Trường hợp chung, chỉ báo càng cao, thì việc tăng giá thể hiện càng mạnh;
  • Chỉ báo càng giảm, thì việc giảm giá thể hiện càng rõ.

Cùng với các đường tín hiệu (màu đỏ), là 4 giai đoạn di chuyển trung bình của chỉ báo, chỉ số RVI (màu xanh) là một công cụ thuận tiện để xác định các điểm có thể thay đổi trong sự chuyển biến giá:

  • Cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới, chỉ báo cho tín hiệu bán;
  • Cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên, chỉ báo cho tín hiệu mua.

Tính toán

RVI (1) = (Đóng – Mở) / (Mức cao nhất – Mức thấp nhất)
RVI (10) = 10-giai đoạn SMA RVI (1)