Các mô hình đảo chiều Double Bottom, Doube Top, Falling Wedge, Head & Shoulders Top, Rounding Bottom, Triple Bottom và Triple Top…

Double bottom – Mô hình hai đáyMô hình hai đáy hình thành khi giá tạo thành hai điểm đáy liên tiếp trên cùng một đồ thị. Mô hình này chỉ hoàn thiện khi giá tăng vượt qua điểm bắt đầu hình thành đáy thứ hai (tức là vượt qua đường Neckline sau khi đã chạm đến đáy thứ