Cấu trúc kỳ hạn nợ

     Vẫn còn có những bước nhỏ nên phòng hộ kiểu này không hoàn hảo. Trong trường hợp hai, không thể đạt được hổ sa tài sản mục tiêu với những khoản nợ ký kết hôm nay. Điều này là vì khe hở thay đổi với thời gian, tăng dần, chạm đỉnh rồi giảm càng về cuối.

       Chúng ta cỏ thê huy động đủ nợ để ứng với mức tài sản hiện tại. Những khoản nợ bổ sung ngày hôm nay sẽ tạo ra tiền dư thừa so với tài sản, sẽ không nhất quán với so khớp tiền mặt. Mặt khác, giới hạn vốn ờ mức những gì cần thiết hôm nay không triệt tiêu khe hở trong những giai đoạn trung gian từ bây giờ đến lúc kết thúc khoảng thời gian.

        Trong một môi trường lãi suất cố định, khe hở trung gian này tạo ra rủi ro lãi suất. Giả sử là ban quản lý quyết định cốđ ịnh NII trong tất cả những khoảng thời gian trung gian. Điều này là có thể đạt được với những phòng hộ giao sau.

        Một hợp đồng giao sau có thể cố định lãi suất của từng giai đoạn trung gian. Phòng hộ như thế sẽ bắt đầu ở những ngày trong tương lai và ứng với những khoản nợ màu xám. Những khoản nợ đó, được huy động khi cần thiết sẽ làm lấp đầy những lỗ hổng vẫn còn ngày hôm nay.

 kỳ hạn nợ


 Dư thừa cấu trúc của tính thanh khoản

       Những vấn đề tương tự cũng nảy sinh với dư thừa vốn khi có nhiều nguồn tiền hơn sử dụng. ALM nên cấu trúc thời gian các khoản đẩu tư và kỳ hạn của chúng theo một số chỉ đạo.

       Dự đoán về lãi suất quan trọng vì lãi suất thay đổi tùy theo kỳ hạn. Có thể đầu tư toàn bộ tiền dư thừa cho một kỳ hạn nhất định. Tụy nhiên,điều này sẽ tạo ra một thu nhập lãi tùy thuộc vào lãi suất hiện tại trong khoảng thời gian của khoản đầu tư.

       Chính sách này chỉ hợp lý nếu lãi suất dự đoán sẽ không tăng. Tuy nhiên đây là một sự đánh cược với tương lai. Một chính sách khác bao gồm làm giảm thiểu rủi ro khi đầu tư dài hạn để hướng lợi từ lãi suất cao hơn.

        Một cách làm thông thường là rải rác đầu tư vào nhiều khoảng thời gian liên tiếp. Ví dụ, một chính sách tự tăng cường thu nhập và làm giảm những thay đổi lãi suất bao gồm cho vay nhiều phần của tiền ký gửi ở những lãi suất khác nhau.

         Sau đó, khi mỗi khoản đầu tư hết hạn, chúng tạ gia hạn lại; với cùng một kỳ hạn. Ví dụ, một phần khoản tiền được đầu tư cho 1 năm, một phần khác đầu tư 2 năm, v.v. Vào ngày đầu tiên những khoản đầu tư đó được ký kết, câu trúc kỳ hạn hiện tại của lãi suất được ân định trong danh mục đầu tư.