Một chứng khoán được coi là có khả năng chuyển đổi thuận nghịch cao nếu diễn ra ở thị trường có chiều sâu. Hình 1.5 thể hiện một thị trường có bề rộng và có chiều sâu, và ở Hình 1.6 biểu hiện tại một thị trường hẹp […]

Phân chia theo cấp bậc thị trường.      Nếu phân chia theo cấp bậc thị trường, người ta phân chia thị trường tài chính thành hai thị trường: thị trường cấp I hay còn gọi là thị trường sơ cấp, thị trường cấp II, hay còn gọi là thị […]

     Kinh tế học của rủi ro thị trường rất dễ hiểu. Những tài sản trao đổi được có những thay đổi ngẫu nhiên với phân phối xuất phát từ những độ nhạy quan sát được của công cụ và độ biến động của các công cụ thị trường. […]

     Ở các nước phương Tây tồn tại hai kiểu định chế tài chính trung gian, thích ứng với hai loại nghiệp vụ ngân hàng: nghiệp vụ ngân hàng buồn bán (whole sale banking) và nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ (retail banking).     Nghiệp vụ ngân hàng […]

Hiệp Ước Basel 1 đối với rủi ro thị trường      Hiệp ước Basel 1 vẫn có hiệu lực tới cuối năm 2007 ở châu Âu cho tới khi Hiệp ước mới hay Hiệp ước Basel 2 được áp dụng. Nhưng Basel 2 chủ yếu được thi hành ở […]

     Trong trường hợp nhà kinh doanh chứng khoán không phải là người sở hữu thực sự của các cổ phiếu đó, anh ta có thể đạt được kết quả bằng cách bán non, hay còn gọi là bán khống, tức việc bán một loại chứng khoán nào đó […]

     Phần này sẽ nói về những quy định rủi ro và tiêu chuẩn kế toán mới, hay IFRS (Tiêu Chuẩn Báo Cáo Tài Chính Quốc Tê). Hai chương đẩu sẽ thảo luận những quy định về rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường. Điều đẩu tiên […]

      Mục đích chính của các quy định rủi ro là phòng tránh “rủi ro hệ thống” – rủi ro cả hệ thống sụp đổ do sự liên thông giữa các công ty tài chính. Tuy nhiên, kiểm soát rủi ro hệ thông đặt ra nhiều vấn để […]

     Var biểu thị lượng vốn cao hơn thua lỗ dự đoán, cẩn thiết để hấp thụ những độ lệch không đoán trước từ thua lỗ trung bình ở một mức độ tin cậy nhất định. Vốn kinh tế là lượng vốn cần để hấp thụ những thua lỗ […]