Theo đại diện Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính, giải pháp điều hành thị trường trong năm, “sẽ tăng phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Cụ thể ngay trong quý 2, trái phiếu Chính phủ lãi suất thả nổi sẽ được phát […]

      Phương pháp này dựa hoàn toàn vào tập hợp những tỷ lệ tiêu chuẩn của giá trị để đánh giá thua lỗ tiềm năng như là một tỷ lệ của những nguy cơ hiện tại. Chúng được tóm tắt trong một bảng chỉ ra sự khác nhau […]

    Việc xử lý mâu thuẫn này có thể tìm đến thị trường tài chính. Nguồn đầu tư dài hạn vào thiết bị, nhà máy có thể có từ: –  Các khoản thu nhập có được từ hoạt động sản xuất -kinh doanh. –  Các khoản đi vay ở […]

    Một ví dụ về tính rủi ro là tính bấp bênh về thu nhập có được từ một danh mục vốn đầu tư trong trường hợp đầu tư vào cổ phiếu thường. Thu nhập sẽ tăng khi mà công ty phát hành hoạt động hiệu quả, và giảm […]

     Căn cứ vào hình thức thanh toán lợi nhuận, người ta chia ra thành các kỳ hạn: Thanh toán thu nhập hàng tháng, như chứng chỉ tiền gởi (CDs) hoặc thanh toán hàng quý đối với một số loại chứng chỉ tiền gởi và trái phiếu do chính […]

Các công cụ trên thị trường vốn là các công cụ nợ và công cụ vốn với thời gian đáo hạn (kỳ hạn thanh toán) trên một năm hay vô hạn. Khác với các công cụ trên thị trường tiền tệ, các công cụ trên thị trường  vốn có mức […]

     Để bù đắp sự thiếu hụt ngân sách quốc gia, Chính phủ thường phải phát hành các loại trái phiếu, tín phiếu, hối phiếu.      Đây là các công cụ nợ của Chính phủ. Từ trước tới nay đã có nhiều tên gọi khác nhau về trái […]

     Cổ phiếu ưu đãi cũng là một hình thức đầu tư vốn cổ phần như cổ phiếu thông thường, đó cũng là một thứ chứng thư chứng minh quyền sở hữu đối với một công ty, nhưng ở mức hạn chế. Người có cổ phiếu ưu đãi không được […]

       Cách thức IRB dựa trên xếp hạng nội bộ do ngân hàng chỉ định cho những đối tác. Chi phí vốn được tính từ những hàm số trọng số rủi ro ứng với mỗi danh mục đầu tư hay hạng mục tài sản. Cung ứng cho thua […]