Có nhiều chuẩn đo rủi ro. Độ nhạy đo phản ứng của một biến với sự biến động của một tham số thị trường, ví dụ lãi suất thay đổi 1%. Chúng là đầu vào cho những tính toán VaR hoặc giá trị tài sản co sở. Chúng […]

     Một phương pháp phù hợp để đo lường bách phân vị thua lỗ là “thu nhập gặp rủi ro” hay Var, dựa trên phân phối lịch sử của thu nhập. Phân tán của chuỗi thời gian thu nhập càng lớn thì rủi ro càng cao. Thu nhập gặp […]

      Cho vay dài hạn để nắm giữ những tài sản ngắn hạn không mang tính kinh tế mọi nguồn phù hợp để huy động vốn cho những tài sản cổ tính thanh khoản cao là sử dụng repo, cho phép ngân hàng tách biệt chi phí huy […]