Các khoản nợ và khoản phải thu      Các khoản nợ và khoản phải thu là những tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoặc định trước mà không đặt giá trên thị trường niêm yết. Các khoản nợ và khoản phải […]

     Tuy nhiên, những quy tắc đánh giá và thay đổi giá trị phụ thuộc vào những cách xử lý khác nhau. Những thay đổi giá trị có thể được bao gồm trong khoản lợi nhuận và thua lỗ (P&L) của báo cáo thu nhập hoặc trong cổ phần […]

      Phái sinh là những giao dịch không có trong bảng cân đối, bao gồm: hợp đồng hoán đổi, hợp đồng tương lai, hợp đồng tỷ giá và quyền chọn. Giống như những dự phòng khác, chúng là nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng.Với quyền chọn, điều […]

      Bảng cân đối kế toán đưa một cái nhìn tức thời về những tài sản và nợ vào một ngày nhất định. Báo cáo thu nhập tóm tắt tất cả những doanh thu và chi phí đè xác định thu nhập của một giai đoạn. Theo cách […]

      Những bản báo cáo tài chính của các ngân hàng tuân theo những nguyên tắc ca bản giếng như với doanh nghiệp, nhưng có những sự khác biệt lớn. Cả tài sản và nợ của ngân hàng là những hợp đổng tài chính, vốn của ngân hàng […]