Sự ra đời của hợp đồng tương lai cổ phiếu VN30 đã làm thay đổi cơ bản về bản chất của thị trường chứng khoán Việt Nam, nó vừa là công cụ bảo vệ người mua lại vừa là công cụ bảo vệ người bán. Cơ chế hoạt động của […]

     Cơ sở vốn không chỉ giới hạn cho cổ phần cộng với thu nhập được giữ lại. Nó bao gồm bất kỳ khoản nợ nào phụ thuộc vào những cam kết của ngân hàng. Cổ phần đại diện cho ít nhất 50% cơ sở vốn đối với rủi […]

     Kiểm soát rủi ro nên mang tính phòng ngừa, trong khi bảo hiểm là thụ động, tức là sau khi sự việc xảy ra. Bảo hiểm tiền gửi tồn tại ở phần lớn các nước, đế đảm bảo an toàn cho người ký gửi. Nhưng bảo hiểm rủi […]

     Một số nhân tố giúp ổn định môi trường ngân hàng vào thập kỷ 70. Những quy định với các ngân hàng rất chặt chẽ. Ở Mỹ Ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư phải tách biệt. Ngân hàng thương mai nhận tiền và cho vay. Ngành […]

    Chúng ta có thể minh họa quá trình của lãi suất ngắn hạn r(i) bằng cách đưa vào những dữ liệu đầu vào cần thiết. Mô phỏng độ trôi của lãi suất ngắn hạn khá đơn giản. Số hạng khuếch tán có phân phối chuẩn và có thể […]