Đăng bởi Để lại phản hồi

Cấp vốn “danh nghĩa” cho các khoản vay

       Giải pháp cấp vốn duy nhất làm trung hòa cả rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất của một tài sản cụ thể là các cấp vốn “phản chiếu” hồ sơ thời gian của các dòng tiền và lãi suất. Với một khoản vay kỳ hạn lãi suất cố định, cấp vốn nên sao chép chính xác hổ sơ khấu hao và mang một lãi suất cố định.

     Cấp vốn như vậy gọi là “danh nghĩa” thay vì có thực. Nó không phụ thuộc vào những nguồn tiền hiện tại. Nó không đòi hỏi ALM phải khớp dòng tiền hoàn toàn. Nó dùng làm một tiêu chuẩn để xác định chi phí của vốn hỗ trợ cho một tài sản bất kỳ.

       Trong một số trường hợp, sự sao chép là rõ ràng và chi phí vốn được xác định dê dàng. Một khoản nợ trả một lần khớp với một khoản vay trả một lần. Lãi suất quan trọng là lãi suất thị trường ứng với kỳ hạn của giao dịch. Nói chung, cấp vốn “danh nghĩa” khác. Với một khoản vay trả dần, số nợ dư thay đổi theo thòi gian cho tới ngày đáo hạn. Sử dụng lãi suất thị trường của kỳ hạn này có nghĩa là ta cấp vốn cho một khoản vay trả dần với một khoản nợ trả một lần, điều này sẽ không nhất quán, vốn sao chép hồ sơ thời gian của khoản vay là một khoản nợ trả dần với thời gian biểu trả nợ giống như khoản vay.

Cấp vốn

        Giá chuyển khoản là chi phí của khoản nợ như vậy. Nó là sự kết hợp các khoản nọ ở những kỳ hạn khác nhau. Trong ví dụ dưới đây, khoản vay 100 trả dần trong 2 năm, trả lại vốn là 40 và 60 cho hai năm. Hình 29.2 minh họa hổ sơ của khoản nợ tham chiếu. Giải pháp cấp vốn kết hợp hai khoản nợ trả một lần, kỳ hạn 1 và 2 năm ký hợp đồng ờ lãi suất thị trường.

      Giải pháp cho lãi suất thả nổi đơn giản hơn với lãi suất cố định. Với những giao dịch lãi suất thả nổi, vốn sao chép là một khoản nợ lãi suất thả nổi với ngày định lại lãi suất trùng với ngày của tài sản. Hổ sơ trả dần sẽ hoàn toàn giống như của tài sản lãi suất thả nổi.

Đọc thêm tại:

Gửi phản hồi