Các yếu tố cơ bản khi lựa chọn cổ phiếu đầu tư là:

(a) chọn ngành có nhu cầu nội địa cao, hưởng lợi từ tiêu dùng của tầng lớp trung lưu mới nổi hay các hàng hóa có nhu cầu cao trên thế giới;

(b) chọn công ty có chất lượng lợi nhuận tốt (ROE > 20%), thị phần cao, dòng tiền mạnh, đang được thị trường định giá thấp (P/E, P/B thấp) và môi trường kinh doanh thay đổi tốt hơn.

Ngoài ra, khi