Để giúp các ngân hàng Mỹ thực thi Đạo luật niềm tin đối với tiết kiệm thông qua năm 1991; Hội đồng dợ trữ liên bang đã đưa ra các ví du về việc cung cấp thông tin thích hợp cho khách hàng về những quỳ định liên quan đến tiền gửi. Ví dụ như đối vớí các tài khoản chứng chỉ tiền gửi CDJ sẽ được trình bày dưới đây.

     Ví dụ về việc cung cấp thông tin của ngân hằng XYZ đối vứi chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn một năm:

     Thông tin về lãi suất. Lãi suất đối với tài khoản củabạn là 5,2% và tỷ lệ thu nhập bình quân năm là 5,34%. Bạn sẽ được hương mức thu nhập này cho tới ngầy đáo hạn của chứng chỉ. Chứng chỉ của bạn đáo hạn vào ngẳy 30 tháng 9 nămỉ 1996. Tỷ lệ thu nhập binh quân, năm được xây dụng trên giả định rằng tiến lẩi được trả vào ngày mãn hạn: Việc rút tiền trước hạn sẽ làm giảm thu nhập.

ngân hàng Mỹ

     Lãi của tài khoản sẽ được tính gộp hàng ngày và được ghi có vào tài khoản vẵo ngày cuối cùng hnỗí tháng. Lãi bắt dầu đươc tính từ ngày bạn gửi tiền hay séc vào ngân hàng.

     Số dư tối thiểu. Để mở tài khoản, tối thiểu ban phải gửi L000 USD. Bạn phải duy tà số du tài khoản không dưới 1.000 USD để có thể nhận được tỷ lệ thu nhập bình quân năm nêú trên.         

     Phương pháp tính số dư. Chúng tôi sử dụng.số dư hàng ngay dê tính thu nhập cho tài khoản của bạn. Phương pháp này áp dụng lãi suất trung bình ngày cho số tiền gửi ưong tài khoan mỗi ngày

     Giới hạn giao dịch. Sau khi mở tài khoản, bạn không dược gùi tiền vào hay rút tiền trước khi tài khoản Phải rút tiền trước hạn. Nếu bạn rút vốn gốc trước han, bạn sẽ bị phạt một khoản tiền có quyền rút tiền mà không bị phạt trong vòng 10 ngày .sau ngày đáo hạn.