Một trong những đặc điểm hữu ích của việc phân tích đồ thị là việc phân tích những mô hình giá. Mô hình giá được chia ra thành nhiều phân loại. Mô hình giá thể hiện giá trị mà ta có thể dự đoán được.Những mô hình giá tiết lộ về cuộc chiến giữa lực cung và lực cầu. Cuộc chiến này được thể hiện thông qua mối quan hệ giữa những mức hỗ trợ và kháng cự khác nhau. Mô hình giá cho phép người đọc đồ thị