Các khoản nợ và khoản phải thu
     Các khoản nợ và khoản phải thu là những tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoặc định trước mà không đặt giá trên thị trường niêm yết. Các khoản nợ và khoản phải thu bao gồm tài sản nợ, các khoản thu giao dịch và những đầu tư nợ khác. Chúng hình thành khi một tài chính cung cấp tiền cho người đi vay và không có ý định giao địch khoản phải thu. Thu nhập từ cổ phiếu tài sản cố định được phân loại trong hạng mục này nằm dưới hạng mục “thu nhập tiền lãi” trong tài khoản thu nhập và thua lỗ.
khoản phải thu

Tài sản tài chính nắm giữ tới ngày đáo hạn
     Những khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn là những tài sản tài chính với tiền thanh toán và ngày đáo hạn cố định (ví dụ, cổ phiếu nợ và cố phiếu ưu tiên có thể chuộc lại) mà một tổ chức có khả năng và ý định nắm giữ tới ngày đáo hạn. Hạng mục này không bao gồm các khoản nợ và khoản phải thu. Cổ phần không thể phân loại là “nắm giữ tới đáo hạn” vì chúng không có ngày đáo hạn cố định. Khả năng và ý định không chỉ được đánh giá khi tài sản được mua mà còn vào những ngày sau đó trên bảng cân đối. Một ý định chắc chắn nắm giữ tài sản tới đáo hạn mạnh hơn nhiều so với chi không có ý định bán ờ hiện tại.
      Tài sản nắm giữ dưới hạng mục này chịu những giới hạn nghiêm trọng, Các quy định áp đặt việc bán những tài sản như vậy sệ dẫn tới việc tái phân loại toàn bộ danh mục đầu tư thành tài sản “có sẵn để bán”. Nếu một tố chức bán một lượng tương đối cổ phiếu nắm giữ tới đáo hạn, trừ trong những trường hợp ngoại lệ, điều này gây ra nghi ngại về khả năng và ý định nắm giữ tới đáo hạn của họ. Tất cả các khoản đầu tư “giữ tới đáo hạn” được phân loại thành “có sẵn để bán” và tính ở giá trị công bằng. Có khả năng quay lại hạng mục này Sau một thời gian.