Những yếu tố cơ bản nhất của trường phái này. Sau đó, TTW đã giới thiệu cơ bản nhất về những ứng dụng của việc phân tích đồ thị. Ở phần tiếp theo sau đây, TTW sẽ giới hiệu một cách cơ bản và khá hệ thống về các chỉ báo kỹ thuật


Chỉ báo kỹ thuật (Technical Indicators) thường là các đường line dạng lượn sóng được thể hiện, trên, dưới của đồ thị chứa thông tin về giá. Các chỉ báo bao phủ (Overlays) sử dụng cùng một thang đo với giá và thường được vẽ kèm với đường giá.
                        Giới thiệu về các chỉ báo kỹ thuật và dao động
          Overlays
          Indicators
          Market Indicators
Chỉ báo kỹ thuật (Technical Indicators) là một chuỗi dữ liệu được dẫn xuất khác nhau bằng cách áp dụng các công thức khác nhau đối với dữ liệu về giá của một chứng khoán. Dữ liệu về giá có thể bao gồm giá mở cửa, cao, thấp, hoặc đóng cửa trong một khoảng thời gian. Một số chỉ báo chỉ sử dụng giá đóng cửa, trong khi những số khác kết hợp giữa khối lượng và giá trong công thức tính. Các dữ liệu được nhập vào công thức và một điểm dữ liệu được tạo thành.
Ví dụ, mức trung bình của giá đóng cửa 3 ngày giao dịch tạo thành 1 điểm (41+43+43)/3= 42.33). Tuy nhiên, một điểm dữ liệu không cung cấp nhiều thông tin và không thể tạo nên một chỉ báo. Một chuỗi các điểm dữ liệu trong một khoảng thời gian là cần thiết để tạo ra độ tin cậy cho phân tích. Bằng cách tạo ra một chuỗi thời gian của các điểm dữ liệu, một so sánh có thể được tạo ra giữa hiện tại và quá khứ. Đối với mục đích phân tích, các chỉ báo kỹ thuật thường được hiển thị trong khung cửa sổ bên trên hoặc dưới cửa sổ giá.
Các chỉ báo thường phụ vụ cho 3 chức năng chính : cảnh báo, xác nhận và dự đoán, và thường được chia là 3 loại:
+        Các chỉ báo bao phủ (Overlays)
+        Các chỉ báo kỹ thuật (Indicators)
+        Các chỉ báo thị trường (Market Indicators)