Sử dụng một tập hợp những tỷ lệ chiết khấu ứng dụng cho từng ngày của dòng tiền tương lai. Tập hợp những lãi suất không rủi ro tính tới đáo hạn tạo ra cấu trúc kỳ hạn của những lãi suất không rủi ro. Trong thực tế những lãi suất không rủi ro đó xuất phát từ giá của những tài sản không rủi ro như trái phiếu và tín phiếu chính phủ. Phần này sẽ nói về đánh giá doanh thu không rủi ro trong tương lai.

    Ban đầu, chúng ta dùng lãi suất không trái tức để áp dụng với những dòng tiền đơn lẻ. Sau đó, ta mở rộng công thức chiết khấu thành “lợi nhuận tới đáo hạn” (Ytm) và mở rộng những kết luận này với trường hợp nhiều giái đoạn. Mô hình dòng tiền chiết khấu (DCF) sẽ được giói thiệu và ứng dụng trong khung thời gian rời rạc. Việc mở rộng sang thời gian liên tục khá đơn giản và sẽ được trình bày sau đó.

Đánh giá trong thời gian rời rạc và lý do của chiết khấu

   Giá trị của một tài sản là giá trị chiết khấu của những dòng tiền tài sản tạo ra trong tương lai. Tỷ lệ chiết khấu là những lãi suất thị trường không rủi ro ứng với các thời điểm của dòng tiền. Những tỷ lệ chiết khấu không rủi ro ứng với tất cả các kỳ hạn tạo thành câu trúc kỳ hạn của lãi suất. bởi vì chúng áp dụng cho những dòng tiền đơn lẻ. Chúng còn được gọi là tỷ lệ không trái tức vì những trái phiếu không trái tức chỉ có một dòng tiền vào ngày đáo hạn. Tất cả những khoản thanh toán trung gian như trái tức bằng không. Sử dụng câu trúc kỳ hạn của lãi suất không rủi ro, giá trị hiện tại B(t,T) vào thời điểm t của những dòng tiền tương lai Fk với k thay đổi từ t tới ngày đáo hạn T của tài sản.

lý do của chiết khấu


    DCF liên quan trực tiếp tới những giáo dịch tài chính cho phép quy đổi những dòng tiền tương lai thành dòng tiền hiện tại và ngược lại. Tỷ lệ chiết khấu là tỷ lệ cho phép chuyển đổi dòng tiền qua thời gian bằng cách vay hoặc cho vay. Đây là lý do lãi suất thị trường quan trọng. Ví dụ, một dòng tiền vào thời điểm 1. Chúng ta có thể chuyển giáo nó sang ngày hôm nay bằng cách đi vay một khoản tiền sao cho số tiền phải thanh toán sẽ đúng bằng với dòng tiền tương lai X. Trong biểu đổ ở hình 11.1, mũi tên lên trên là dòng tiền vào và mũi tên đi xuổng là dòng tiền ra. Ngày hôm nay sẽ đi vay một khoản tiền để trả .lại đúng khoản tiền X ngày mai. Vốn hóa biến một dòng tiền hiện tại thành một dòng tiền tương lai. Bằng cách cho vay hôm nay dòng tiền hiện tại, dòng tiền thực hôm nay bằng 0 và ta có dòng tiền vào trong tương lai đúng bằng số tiền nhận lại từ khoản vay. Giá trị hiện tại của 1000 vào thời điểm 1 là 1000/(l+yb), yb là lãi suất mượn. Khi cho vay, ta dùng lãi suất cho vay. Do đó, lãi suất thị trường là rất quan trọng cho mô hình dòng tiền chiết khấu.