Nói chung, cổ phiếu ưu đãi không được quyền bầu cử, ứng cử vào Ban quản trị, Ban kiểm soát công ty. Nhưng thông thường nếu công ty không có khả năng trả lợi tức cho cổ phiếu ưu đãi trong một số năm liên tục nhất định, thì những cổ đông có cổ phiếu ưu đãi có quyền được bầu một số người vào Hội đồng quản trị.
    Phần lớn các cổ phiếu ưu đãi là thuộc loại không tham dự chia phần.
Đặc điểm nổi bật của cổ phiếu ưu đãi

    Cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu thường. Là loại cổ phiếu cho phép chủ sở hữu được chuyển đổi thành cổ phiếu thường trong một thời gian nhất định, và theo một tỷ giá chuyển đổi nhất định (đã ghi rõ trong cổ phiếu).
    Ví dụ, Công ty XYZ phát hành loại cổ phiếu có khả năng chuyển đổi mệnh giá 500.000đ, sẽ được chuyển đổi thành 5 cổ phiếu thường với mệnh giá l00.000đ vào bất cứ lúc nào trong năm tới. Như vậy việc chuyển đổi này sẽ chẳng có lợi cho chủ sở hữu về mặt tài chính, trừ khi giá thị trường của cổ phiếu thông thường cao hơn mệnh giá. Giả sử mệnh giá cổ phiếu thông thường là 100.000đ, giá thị trường 120.000đ, thì sở hữu chủ sẽ được lợi 20.000đ X 5 = l00.000đ. Trong trường hợp ngược lại, giá cổ phiếu thông thường thấp hơn mệnh giá (ví dụ 90.000 đ) thì sở hữu chủ sẽ không thực hiện việc chuyển đổi.
    Giá cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi được trên thị trường cũng dao động khá mạnh, vì nó gắn liền với cổ phiếu thông thường. Từ sau những năm 1950 loại cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi được phát triển mạnh. Vì đây là loại cổ phiếu vừa dành cho những người thích phiêu lưu, nhưng cũng vừa phù hợp với những người chấp nhận lợi tức ổn định.
    Cổ phiếu ưu đãi có thể chuộc lại. Còn được gọi là cổ phiếu ưu đãi có thể bồi hoàn. Là loại cổ phiếu mà khi phát hành có điều khoản quy định công ty có thể hoàn lại vốn cổ phần, cộng thêm một khoản thưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mệnh giá cho sở hữu chủ.
    Một công ty phát hành cổ phiếu ưu đãi trong trường hợp cần gấp một số vốn lớn để giải quyết một công việc cụ thể, thường là để mua lại công ty khác nhỏ hơn. Cổ phiếu ưu đãi có thể chuộc lại thường áp dụng trong trường hợp công ty cần một số vốn khẩn cấp trong một thời gian ngắn, do đó phải định mức lãi cổ phần cao. Chuộc lại một số cổ phiếu ưu đãi có lãi suất cao này để thăng bằng với những cổ phiếu ưu đãi có lãi suất thấp hơn, nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính công ty.