Có 4 trường hợp bạn cần chú ý khi nói về khối lượng lớn bất thường và câu chuyện phía sau nó là các nhà quản lý quỹ và nhà đầu tư lớn khác đang làm:
  1. Giá tăng với khối lượng bất thường lớn: cho thấy các nhà đầu tư tổ chức lớn đang tích lũy mua vào.
  2. Giá giảm với khối lượng bất thường lớn: cho thấy các nhà đầu tư tổ chức lớn đang bán dần cổ phiếu ra thị trường.
  3. Giá tăng với khối lượng nhỏ: cho thấy nhà đầu tư lớn không hào hứng với cổ phiếu, đây là tín hiệu cho thấy cổ phiếu nhiều khả năng sẽ giảm.
  4. Giá giảm với khối lượng nhỏ: cho thấy nhà đầu tư lớn đang giữ chặt cổ phiếu, không bán cổ phiếu ra.
 1.
Đồ thị tuần: Giá tăng khối lượng tăng – Nhà đầu tư tổ chức đang mua vào: cho thấy nhiều khả năng còn tăng trưởng. 
2.
Đồ thị tuần: Giá giảm với khối lượng lớn – Nhà đầu tư tổ chức đang bán ra: khả năng đạt đỉnh ngắn hạn hoặc dài hạn (tùy thuộc vào thị trường và nội tại của công ty).
 
Đồ thị tuần: Giá giảm với khối lượng lớn – Nhà đầu tư tổ chức đang bán ra: liên tiếp nhiều tuần bán ra trên đường đi xuống.
 
3.
Đồ thị tuần: Giá tăng nhưng khối lượng thấp – nhà đầu tư lớn không hào hứng với cổ phiếu: khả năng tăng mạnh thấp.
 
4.
Đồ thị tuần: Giá giảm với khối lượng nhỏ – Nhà đầu tư lớn vẫn giữ chặt cổ phiếu, không bán ra thị trường.